Sarlotka
17.06.16,12:58
Prosím o radu, dodávateľ nám neprávne vystavil faktúru ,faktúru naša spoločnosť najskôr uhradila, čiže vrátane DPH. Malo ist o prenos DP, čo sme reklamovali, svoju chybu najskôr priznali a vrátil na účet našej spoločnosti DPH, s tým, že vystavia opravne doklady...Následne opäť trvajú, že fakturácia je správne a máme im DPH vrátiť opäť späť a odmietajú vystaviť opravnú faktúru. Cela problematika bola opísaná na FS a potvrdená ze fa má byt s prenosom.(nejde o nič špeciálne, úplne jednoznačné zaradenie)

Zákon mi umožňuje vykonať samozdanenie - čiže hneď mi vzniká aj nárok na odpočítanie DPH, aj napriek tomu, že nedisponujem faktúrou (§51 ods . 2 písm. b ) len záznamová povinnosť podľa §70.

Problém mám len čo uviesť do KV k DPH. Faktúru s prenosom DP nemám a ani mať asi nebudem .

Dobrý deň.

Ak dodávateľ stavebných prác uvedie na faktúre za dodanie stavebných prác pre iného platiteľa dane daň, je povinný túto daň odviesť do štátneho rozpočtu podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH. Uplatnenie dane na dodanie stavebných prác dodávateľom nezakladá odberateľovi právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre a nemá vplyv na povinnosť odberateľa priznať a odviesť daň z prijatých stavebných prác. FR SR nevstupuje do zmluvných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá dodávateľ a odberateľ zodpovedá za správne odvedenie dane v prípade prenosu daňovej povinnosti. Ak platiteľ nepostupuje v zmysle § 69 ods. 12 písm. j), koná v rozpore so zákonom.

S uvedeným Vám dávame do pozornosti metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_MP_stavebn_prac.pdf

Odberateľ pri samozdanení uvedie základ dane z prijatých stavebných prác na r. 09 a ním uplatnenú daň na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak si zároveň v tomto zdaňovacom období uplatní aj právo na odpočítanie dane, uvedie výšku odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania. Údaje z prijatej faktúry odberateľ uvedie v kontrolnom výkaze do časti B.1.


Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

Ďakujem
v pouceni KV

7. Platiteľ pri "samozdanení" prijatých tovarov resp. služieb nemal faktúru od dodávateľa a preto vyplnil časť B.1 KV za mesiac apríl 2014 na základe iného dokladu (napr. v stĺpci 2 B.1 KV uviedol interné číslo záznamu), pričom v stĺpci 7 uviedol "0", lebo sa rozhodol odpočet dane z tohto plnenia uplatniť v neskoršom období napr. v októbri 2014. Pri podávaní KV za mesiac október 2014 má už aj faktúru od dodávateľa za predmetné plnenie. Ako má vyplniť stĺpec 2 časť B.1 KV za október; má uvádzať znova interné číslo záznamu alebo má už uviesť poradové číslo dodávateľskej faktúry?

V takýchto prípadoch, keď platiteľ dane v prípade uplatnenia samozdanenia faktúru nemá a uvedie údaje do KV z iného dokladu, a neskôr, pri uplatnení odpočítania dane už faktúru k dispozícii má, sa budú akceptovať obidve možnosti, aj uvedenie údajov z iného dokladu, resp. aj z faktúry.
JankaO
17.06.16,13:29
§ 69/5 osoba, ktorá, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň . čiže vy ak máte faktúru s DPH, dodávateľ je povinný túto daň štátu odviesť.
§69/12 vy, ako prijímateľ stav. práce ste povinní zaplatiť daň viažúcu sa k stav. činnosti.
Čiže z toho vyplýva, faktúru máte k dispozícii, vykonáte samozdanenie a teda DPH máte vysporiadanú. Dodávateľ, ak neprerobí fa, je to na jeho škodu, lebo taktúto DPH musí štátu zaplatiť tiež a nemá u vás pohľadávku vo výške DPH...
Sarlotka
17.06.16,13:43
ja neviem co mám uviesť do KV v casti B1 ked nedisponujem s fa s prenosom DP... na to sa pýtam, dakujem
Sarlotka
17.06.16,13:46
uvediem udaje z tejto nesprávne vystavenej fa?
JankaO
17.06.16,14:01
ano, ved fa mate, to ze dod. uviedol aj dan je jeho problem... Vy na zaklade tohto dokladu musite samozdanit a mate narok na odpocet DPH a uviest do KV...
Sarlotka
17.06.16,14:07
dakujem,
maped
17.06.16,14:08
zapájam sa do debaty mám taký istý prípad. Napr. 1000,- základ 200,- dph a uvediem 1000,- do softu a zakliknem účtovať daňovú povinnosť aj nárok na odpočet-fa bude s prenosom podľa §69? I keď to vlastne dodávateľ nechce opraviť vo svojej vystavenej fa?
JankaO
17.06.16,14:10
ano a este by som tých 200 € ani neuhrádzala, lebo je to neopodstatnený záväzok.
maped
17.06.16,14:15
neskoro, už to klient uhradil. Takže asi mu dodávateľ jeho pohľadávku len tak nevráti. Ako ju získať späť? Vďaka za reakciu :-)
JankaO
17.06.16,14:19
Oznámte mu, že si ju budete vymáhať súdne, ako bezdôvodné obohatenie..(vám záväzok voči nemu v sume 200 € nevznikol anie je dôvod na to, aby ste sumu DPH zaplatili aj jemu, vašou povinnosťou je DPH odviesť štátu.)
Sarlotka
17.06.16,14:36
dakujeme Janka