r.adriana
12.09.16,06:18
Dňa 6.9.2016 sa konala schôdza vlastníkov bytov .
V programe bol predložený vlastníkom bytov k nahliadnutiu Zoznam dlžníkov v BD, kde bolo manželovo a moje meno s uvedením dlžnej sumy. (16,40e), Je to možné, zverejniť naše meno, ako dlžníkov, aj keď nie je zúčtovacie obdobie a suma v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, v znení neskorších predpisov/ par. 9 odst. 3 .
..nie je vyššia ako 500 e? ar.
misoft
12.09.16,06:25
Trochu divné konanie DB. Ohraď sa voči tomu. Písomne! Doporučene! (Kópie písomnej komunikácie si uschovaj). Upozorni BD, že zverejnením dlžníka v zozname s tak malou sumou je nielen neetické, ale aj je protizákonné. Cituj im tento zákon, ktorý je pre nich záväzný a BD nemôže postupovať NAD rámec zákona. Zároveň ich upozorni, že ak do X dní (daj im 15 dní) nevykonajú nápravu, podáš na nich žalobu pre poškodzovanie mena porušením tohto zákona. Urob na nich BU-BU-BU!

Tiež mi je divné, ako to DB realizuje - hádam nie každý mesiac :eek:.

Náš správca ide na to inak. 1x ročne sa koná schôdza vlastníkov za účasti správcu (zo zákona povinný). Ten na tej schôdzi predkladá kompletnú správu hospodárenia, pričom tam tiež zverejňuje dlžníkov (ovšem tých riadnych - nad 500€), o ostatných (pod 500€) len sucho konštatuje, že istý počet dlhuje (bez mena, adresy).

A až po tej schôdzi vyvesí zoznam dlžníkov (nad 500€).
ivka70
12.09.16,07:06