avelka
16.11.16,08:14
Dostali sme faktúru za zemné práce, dodávateľ na nás prenáša daňovú povinnosť, dátum dodania je október, vystavenia november.
Tieto práce neboli vykonané pre našu firmu, ale pre nášho odberateľa, takže ideme refakturovať.
Dodávateľskú faktúru samozdaníme v októbri, a našu odberateľskú faktúru /prefakturácia/ máme dať do akého obdobia? Do októbra podľa dátumu dodania, alebo do novembra podľa dátumu vystavenia dod. faktúry. (par. 19 ods.6 zákon o DPH), a tiež s prenosom DP?
KloferHladny
16.11.16,11:26
Podľa § 69 odst 12 je osobou povinnou platiť daň príjemca služby.
Podľa § 19 odst 2 vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby
§19 odst 6 ustanovuje výnimku pre prípad "refakturácie" služby.
" Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

Táto výnimka (uvedená v §19 odst 6) teda neplatí pre služby u ktorých má povinnosť platiť daň príjemca služby.

Záver: Dátum Vášho dodania bude tiež október (uvediete v KV DPH za október). Do DPH výkazu táto faktúra nevstupuje.
avelka
16.11.16,12:23
Ďakujem pekne.