Sarlotka
16.11.16,14:00
Sarlotka
16.11.16,14:42
v A2 budu § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona
(do 31.12.2016 § 69 ods. 12 f) až i))


§ 69 ods 12
j)
dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db)
promont maja
18.11.16,08:02
... právna fikcia ... https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2901/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/zmeny-dph-1-1-2017.xhtml

Novela zákona o DPH, ktorá má platiť pre podnikateľov od 1.1.2017 zavedie právnu fikciu, ktorou sa vyrieši prvý problém vyskytujúci sa v praxi. Ak dodávateľ dodá stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou, vystaví faktúru bez DPH a uvedie na nej informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, prenáša sa daňová povinnosť na odberateľa, bez ohľadu aká je skutočná situácia.

Odberateľ v tomto prípade nemusí overovať, či dodávateľ určil režim uplatňovania DPH správne. Na základe takto vystavenej faktúry je povinný platiť DPH. Uvedie DPH v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze. Keď splní všetky podmienky na odpočítanie DPH, môže si DPH odpočítať.

Príklad: Spoločnosť Garážové Dvere, s.r.o. je platiteľom DPH. Dodá a namontuje garážové dvere na kancelársku budovu, ktorú vlastní spoločnosť Prenájom Kancelárií, s.r.o., ktorá je taktiež platiteľom DPH. Spoločnosť Garážové Dvere, s.r.o. vystaví faktúru bez DPH a uvedie na nej informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Odberateľ Prenájom Kancelárií, s.r.o. už nemusí overovať, či ide alebo nejde o dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F. Je osobou povinnou platiť DPH, preto zahrnie v daňovom priznaní sumu bez DPH z faktúry na riadok 9 a sumu DPH na riadok 10. V kontrolnom výkaze uvedie túto faktúru v časti B.2.