alohamercy
27.11.16,11:50
SZČO má aktívnu živnosť od r. 2012, v 10/2016 podpísala zmluvu o sprotredkovaní finančných služieb s maklérskou spoločnosťou, kde ju registrovali na základe r.č.( zároveň aj registrácia v NBS). Ako sa budú zdaňovať vyplatené provízie? Zahŕňu sa do príjmov zo živnosti alebo do príjmov podľa osobitných predpisov?
Mila123
28.11.16,20:18
z finančného sprostredkovania ....
príjem patrí do § 6, ods. 2 pís. d

2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu, 29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)
e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)