tina66
01.12.16,11:20
Dodavateľ nam posiela faktúry elektronicky v súbore PDF, môže byť takýto doklad uznaný ako akceptovaný z hladiska účtovníctva?
Tweety
01.12.16,11:20
Je to právoplatný doklad.
JankaO
01.12.16,12:54
https://podpora.financnasprava.sk/029497-%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%BD-doklad-obsah-vyhotovenie
Otázka č. 3 – Podpisy na účtovných dokladoch
Účtovná jednotka, právnická osoba s.r.o., dostáva od dodávateľov väčšinu faktúr cez e-mail, ktoré sú posielané vo formáte pdf., pričom tieto faktúry nie sú podpísané žiadnym podpisom. Je možné takúto faktúru považovať za preukázateľný účtovný doklad v účtovníctve s.r.o., keď takúto faktúru prijala, alebo je potrebné požadovať na faktúre podpis od dodávateľa?
Odpoveď
Účtovná jednotka nepotrebuje pre účely preukázateľnosti účtovného dokladu požadovať podpisy na faktúre od dodávateľa.
Podpisový záznam na účtovnom doklade (teda aj na prijatej faktúre) sa rozumie podpisový záznam osôb v účtovnej jednotke, osôb tej účtovnej jednotky, ktorá o účtovnom prípade účtuje v svojom účtovníctve; ide o overenie vecnej správnosti účtovného prípadu + podpis osoby zodpovednej za správnosť účtovania v súlade s postupmi účtovania v tejto účtovnej jednotke.
Ak sa jedná o účtovný doklad, ktorý je prenášaný prostredníctvom informačného systému, považuje sa takýto účtovný záznam za preukázateľný, ak jeho prenos je zabezpečený pred jeho zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu. Účtovný záznam určený na prenášanie musí byť zabezpečený podpisovým záznamom najneskôr v okamihu jeho odovzdania na prenos. Podľa terajšieho platného znenia § 32 ods. 2 zákona o účtovníctve sa umožňuje, aby podpisový záznam, ktorým sa zabezpečuje účtovný záznam určený na prenos, nemusel byť obsahom tohto účtovného záznamu.

.....
na dosť otázok je aj dosť odpovedí tu: https://podpora.financnasprava.sk/

... iná vec je ale, či dodávateľ vie zabezpečiť pri elektronickom prenose vierohodnosť údajov a neporušiteľnosť obsahu...