Reprografia
01.12.16,14:08
Ak spoločnosť dosiahla stratu za rok 2013 a v roku 2014 a 2015 nebola strata umorovaná, môžem umorovať v roku 2016 a 2017 vždy 1/4 (to znamená celkovo 1/2 straty)? Alebo to už nie je možné, keďže som neumorovala stratu v rokoch 2014 a 2015? Moc ďakujem za odpoveď.
Žabinka
01.12.16,14:38
o umorovaní straty za roky 2010-2013 hovorí §52za ods.(4) ZoDzP:
(4) Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3.
čiže straty za toto obdobie sa spočítajú, suma sa vydelí 4, odpočítavať sa bude rovnomerne počas 4 nasl. období:
1/4 v r. 2014
1/4 v r. 2015
1/4 v r. 2016
1/4 v r. 2017
keďže sa v r. 2014, 2015 neumorovalo, táto časť "prepadla", umoriť je možné ešte stratu vo výške 1/4 v r. 2016 a 2017..
Reprografia
01.12.16,14:49
Ďakujem krásne za odpoveď. Toto som si chcela ujasniť, či to prepadne alebo nie (keďže som tie dva roky neumorovala)