mondes
01.12.16,17:46
Ahojte, prosím Vás, SZČO bude mať v r. 2016 príjmy zo živnosti v hrubom cca. 8 000 eur. Chcel by si vybaviť sociálne štipendium pre dcéru - stredoškoláčku. Viem, že ich celkový príjem nesmie presiahnuť celkovú sumu životného minima, t.j. na otca 198,09 eur, na manželku 138,19 eur a na tri deti po 90,42 eur, teda spolu 607,54 eur. A viem aj to, že do príjmu sa ráta úplne všetko, napr. aj prídavky na deti, aj daňový bonus, aj PN. Neviem len to, či u živnostníka sa počíta príjem mínus zaplatené odvody, alebo aj mínus 40% paušálne výdavky, ktoré si bude za r. 2016 uplatňovať. Srdečná vďaka.

Podľa mňa to bude príjem - 40% a mínus odvody. Len som si nie istá.
avalik
01.12.16,18:15
245/2008 Z. z.
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

§ 149
Štipendium
(1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,
a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu85) alebo
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu86) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.87)


86) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
87) § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

601/2003 Z. z.
Zákon o životnom minime
§ 4
Príjmy
(1) Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,4)
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom,5)
d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,6)
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnute
(2) V prípade straty9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
5) § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6) Zákon č. 283/2002 Z. z.
7) § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. - tento uz je zruseny
9) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.
mondes
01.12.16,18:50
Takže príjem - 40% a mínus odvody. Správne chápem to, že tie paušálne výdavky sa berú ako " ďalšie výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov FO? Srdečná vďaka.
veronikasad
01.12.16,18:51
Základ dane - zaplatená DzP FO/počet mesiacov podnikania
Andyke
01.12.16,19:02
Prečo uvažuješ s rokom 2016 ?
Teraz chce požiadať o soc.štipendium ? Lebo potom treba vychádzať z DPFO za rok 2015.
Jeho príjem musí vyplniť DÚ - tlačivo: Potvrdenie – Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl
Príjem na účely soc. štipendia: Základ dane mínus daň(daň.povinnosť) plus daňový bonus.
Ďalšie tlačivá prečítaj tu: http://www.gympd.sk/aktuality/socstip.pdf
mondes
01.12.16,19:15
On to chce vybaviť až v januári, lebo sa to prepočítava každý polrok.
Práve to ma zaujíma, o ktorý ZD sa jedná. Či to bude príjem - odvody, alebo sa od príjmu odpočítavajú aj všetky ostatné výdavky. Ďakujem.
veronikasad
01.12.16,19:17
ZD uvedený v daňovom priznaní (bez NČZD)
Andyke
01.12.16,19:20
Však som Ti písala že základ dane pred zdanením sa berie do úvahy, takže tam máš príjem mínus odvody a ost.výdavky(paušál)
mondes
01.12.16,19:20
Ďakujem pekne.
mondes
06.12.16,16:14
A zrejme sa počíta do celkového príjmu aj príjem z dohody, ktorý dostala dotyčná dcéra, pre ktorú chcú vybaviť to štipendium, však? ´Ďakujem pekne.
Andyke
12.12.16,12:17
Áno (dôvod: lebo patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb pri výpočte život. minima, tak
z toho dôvodu tam vstupuje aj jej príjem za predch. kal. rok)