Lubica99999
03.12.16,22:03
Firma v 10/2015 predala cely likvidny majetok, ponechala si iba nebonitne pohladavky. V 12/2015 podala navrh na vyhlasenie konkurzu kde deklarovala nemajetnost. Akym sposobom sa moze na sude preukazat, ze realna hodnota majetku firmy po zbaveni sa likvidneho majetku je nulova.
jurmiro
04.12.16,17:31
Pokiaľ súd má pochybnosti o hodnote majetku dlžníka, ustanoví predbežného správcu, ktorý zisťuje majetok dlžníka, vrátane majetku, ktorý bol z majetku dlžníka prevedený v posledných troch, resp. piatich rokoch pred začatím konkurzného konania, tzv, odporovateľnými právnymi úkonmi. Za týmto účelom je dlžník povinný predbežnému správcovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť, predložiť účtovné závierky, či akékoľvek iné doklady, podať potrebné vysvetlenia. Predbežný správca má právo požadovať súčinnosť aj od iných subjektov, ktoré podľa ZKR majú povinnosť súčinnosti (kataster, banky, centrálny depozitár, polícia a pod.).