alena283
05.12.16,19:00
Môžem zriaďovacie náklady, ktoré sú z obdobia pred vznikom firmy - s.r.o., zahrnúť do daňového priznania aj v druhom, treťom alebo ďalšom daňovom priznaní DPH alebo môžu byť len v prvom daňovom priznaní DPH od vzniku firmy?
karakul
05.12.16,19:29
... dôvod ?
alena283
05.12.16,20:54
Podnikateľ nedal zriaďovacie výdavky spred obdobia vzniku do prvého priznania DPH a ja neviem, či je to možné dať aj do tretieho.
avalik
05.12.16,23:20
Z dôvodovej správy k novele zákona o účtovníctve od 1.3.2009:

V § 28 ods. 4 sa vypúšťa možnosť aktivovať zriaďovacie náklady ako dlhodobý nehmotný majetok. Náklady spojené so zriadením účtovnej jednotky sa zaúčtujú na vecne príslušné účty nákladov v prvom účtovnom období.

a k novele ZoDP:

Zároveň sa v súlade so zmenou vykonanou v zákone o účtovníctve z nehmotného majetku v § 22 ods. 7 zákona vypúšťajú zriaďovacie výdavky, ktoré od nadobudnutia účinnosti novely zákona nebudú považované za nehmotný majetok ako na účely účtovné, tak aj daňové.

doplnenie:
ZoDPH

§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom,26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.
(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
KloferHladny
06.12.16,10:37
A pozná zákon 222/2004 Zb pojem "zriaďovacie náklady" ?
avalik
06.12.16,13:30
jaaaj ... ja som si tu DPH nevsimla :) ... doplnila som
alena283
06.12.16,14:36
Ak mám ako doklad o zriaďovacích výdavkoch pokladničný doklad z ERP a nie faktúru, vtedy tiež platí § 51, ods. 1, 2? Môžem teda aj v tomto prípade urobiť odpočet DPH v treťom priznaní DPH?
avalik
06.12.16,19:09
Zjednodušená faktúra je faktúra, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, ale i napriek tejto skutočnosti, pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH je možné si z nej odpočítať daň. ... pisu na stranke FS ;)