Milan0905
21.02.17,13:44
Prosím Vás vie mi niekto na rozum odpovedať, či lekár zubnej ambulancie musí byť automaticky platcom DPH ak prekročí obrat 49790 € za posledných 12 mesiacov? ďakujem
Tweety
21.02.17,13:46
Platí
Registračná povinnosť
§ 4

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.
Milan0905
21.02.17,13:48
Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení:

Poštových služieb podľa § 28
Služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29
Služieb sociálnej pomoci podľa § 30
Výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31
Služieb dodávaných členom podľa § 32
Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33
Kultúrnych služieb podľa § 34
Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35
Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36
Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40
Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41
Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42
Poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

paragraf 29 ma zaujíma
Tweety
21.02.17,13:56
Veď pozri def. §29.
Milan0905
21.02.17,14:05
čítal som to a vychádza mi z toho, že ak sa jedná o zdravotnú starostlivosť tak sú tieto služby od dane oslobodené, teda nemusí byť lekár platcom DPH po presiahnutí príjmu 49790 €. Len nechápem prečo nás účtovník nás chce dať ako platcu DPH.
Jarka 1
21.02.17,14:13
Veď nech ti tvoj účtovník vysvetlí, že prečo. Ak lekár vykonáva len poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak obrat môže byť akýkoľvek a nebude platca DPH. Jedine ak sa zmení zákon. Upozorňujem na len zdravotnej starostlivosti. Ak má obrat aj z iných činností, tak potom sledovať každý osve.
Milan0905
21.02.17,14:18
len zdravotná starostlivosť, diky moc za pomoc
karakul
21.02.17,16:08
... zdravotnú starostlivosť netreba sledovať osve, tá je oslobodená v akomkoľvek rozsahu (ku dnešnému dňu určite)
Jarka 1
21.02.17,16:46
Samozrejme, ak má iba zdravotnú starostlivosť, tak nemusí nič sledovať.