hribik999
03.03.17,11:16
Obchodná spoločnosť kúpila podiel v inej obchodnej spoločnosti 2. (100%). 1. Akou cenou ocenujem podiel v tejto spoločnosti ku dnu účtovnej závierky? obstarávacou?
Spoločnosť dva eviduje nevyplatené podiely na zisku za predchádzajúce roky (rozdelený ale nevyplatený zisk). 2. Účtujem ku dňu účtovnej závierky v materskej spoločnosti ako o pohľadávke voči spoločnosti dva s proti stranou na strane výnosov alebo o výnose účtujem až v momente vyplatenia? 3. Tieto výnosy nie sú predmetom dane, súhlas? (roky 2011-2015)
KloferHladny
08.03.17,10:28
1. obstarávacou cenou
(Zákon o účtovníctve: - § 25
(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje
a) obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa písmena e) tretieho bodu,)

2. Nevyplatené zisky zvyšujú hodnotu spoločnosti (vlastné imanie). Nemáš o čom účtovať. Až v deň rozhodnutia o vyplatený nerozdelených ziskov vzniká v materskej spoločnosti nárok. (378/66x)
3. Nie sú predmetom dane
(§ 12 odst. 7. c v znení do 31.12.2016- predmetom dane nie je podiel na zisku v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ak nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a sú vyplácané právnickej osobe)
hribik999
08.03.17,12:22
k bodu 2 - práveže tie zisky sú rozdelené (čiže určené na vyplatenie), čiže nevstupujú do vlastného imania, ale sú na záväzkových účtoch. Materská spoločnosť eviduje len podiely v obstarávacej cene, pričom ale zároveň má nárok na vyplatenie podielov z titulu minulých ziskov, ktoré sú k vyplateniu (len zatiaľ neboli finančne vysporiadané). či tento nárok zúčtovať do výnosu alebo nie.
KloferHladny
08.03.17,13:52
Podľa mňa ich dcéra dlhuje pôvodným spoločníkom, nie novému. Na nového prešla povinnosť vyplatiť tieto zisky starým spoločníkom.
hribik999
21.03.17,16:46
dakujem. ešte doplnujúca otázka - materská spoločnosť zvýšila základné imanie dcéry - vklad uhradila v hotovosti. účtujem. 061/211?