duľa
08.03.17,11:15
za-ec v dôchodkovom veku končí PP dohodou a hneď sa ide evidovať na UPa poberať dávku , za 4až 6 mesiacov požiada o predčasný dôchodok . Ako je to , prosím, s odchodným u posled.za-eľa Ďakujem
ivka70
08.03.17,11:17
Kedze o dochodok nepoziada najneskor do 10 dni od skoncenia PP, narok na odchodne mu nevznikne.

http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-02-01-2016-a.html#76

Par.76a
....
(2)Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.