zia1970
13.03.17,07:25
Novozaložená s.r.o., založená ku koncu r.2016, registrovaná pre DPH podľa par.4 od 10.2.2017. Môže si firma odpočítať DPH z nákupu mat. obstaraného v dňoch 1.-9.2.2017? Prvýkrát firma podáva DP k DPH za február, zdanit.obdobie na daň.priznaní sa uvedie 1.2.-28.2.2017, alebo 10.2.-28.2.2017?
Ďakujem za odpoveď.
Tweety
13.03.17,07:41
ÁNo, môže. Platí:
§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.