hajni.m
23.03.17,18:28
Právnická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve nakupuje tovar z HU. Maďarský partner vystavuje faktúru v EUR. Keďže právnická osoba disponuje devízovým účtom vedeným v HUF, stáva sa , že občas po dohode s partnerom hradí záväzok z tohto účtu. Kurz prepočtu je zadaný dodávateľom. Tento kurz ale nesedí s kurzom zaúčtovania (účtovná jednotka má zvolenú metódu pre oceňovanie úbytku cudzej meny na menu euro referenčným kurzom určeným Európskou centrálnou bankou v deň prechádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu). Kam zaúčtovať nedoplatok alebo prebytok na prijatej faktúre vzniknutý pri úhrade, nejedná sa o záväzok vyjadrený v cudzej mene, môže vzniknúť kurzový rozdiel alebo je to nejaký iný výnos prípadne strata?
Príklad:
Prijatá faktúra: 1035,84 EUR 504/321
Úhrada z DU dňa 17.01.17: 320406 HUF
Prepočet úbytku kurzom 307,38 (ECB z 16.1.): 1035,84 EUR-318396,49 HUF 321/221
Zostatok 2009,51?????????

Nevie niekto poradiť, nemali ste podobný prípad?
Dav
23.03.17,19:29
Iný princíp.Suma v HUF bude smerodajná, tá sa bude prepočítavať na Eurá. Treba určiť aj kurz prepočtu cudzej meny v deň uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad referenčný kurz ECB v deň, predchádzajúci účt. prípadu. Aj to, či deň uskutočnenia účt. prípadu bude deň nákupu tovaru, deň doručenia tovaru na SK, treba určiť v smernici. Účtovať sa bude v cudzej mene, vždy rovnaká suma - 320406 HUF. 504/321. Úhrada sa zaúčtuje v sume, akou bola odpísaná z banky, znovu 320406 HUF, 321/221. Prepočíta sa úhrada v stanovenom kurze a účet 321 sa vysporiada voči 563 alebo 663. Vzniknú vlastne ako keby 2 kurzové rozdiely - prvý medzi dňom nákupu a dňom úhrady a druhý, medzi referenčným a skutočným kurzom úhrady.
hajni.m
23.03.17,19:57
Myslela som na túto možnosť ale:
Tváriť sa že faktúry sú v HUF je nemožné keďže od dodávateľa je mesačne 10-15 faktúr, z toho možno jedna dve sú hradené v HUF, že ktoré to sa pri zaúčtovaní ešte nevie..
Dodatočná oprava konkrétneho dokladu pri splatnosti 30dní, by znamenalo dodatočné DPH priznanie takmer každý mesiac, keďže základ dane v EUR by sa zmenil
Dav
23.03.17,20:12
Nie je dôvod na dodatočné DPH, predsa pri kúpe tovaru je hodnota faktúry známa a vyčíslená. V deň úhrady sa už len vysporiadava hodnota záväzku kurzovým rozdielom. Ak sú faktúry vystavené iba v Eurách, nie v cudzej mene, účtuje sa 504/321 v Eurách a pre úhrady sa môže používať skutočný kurz úbytku na BU. Takto môže byť upravená smernica, nie je to v rozpore z Postupmi účtovania. Pozor, mena HUF nemá nemá desatinné miesta
hajni.m
23.03.17,21:18
Ďakujem za odpoveď. Takže ak dobre rozumiem úbytok z devízového účtu účtovať kurzom určeným dodávateľom t.j.309,32-320406 huf, bez zostatku celá 321, ostatné pohyby referenčným kurzom a iba upraviť v smernici?