StanoCer
24.03.17,21:04
8 rokov som pracoval pre zamestnávateľa, ktorý má sídlo vo Veľkej Británii. Prvé 4 roky som pracoval priamo v Anglicku, no potom som sa rozhodol vrátiť na Slovensko a zamestnávateľ mi ponúkol pokračovanie pracovného pomeru s tým, že budem pracovať na diaľku (cez internet) zo Slovenska. Počas toho ako som pracoval na Slovensku som platil dane a odvody a taktiež odvody za mňa platil zamestnávateľ na Slovensku i keď časť príjmu podliehala zdaneniu vo Veľkej Británii nakoľko občasne som vykonával svoju prácu aj v Anglicku. Túto časť príjmu, ktorá podliehala zdaneniu vo Veľkej Británii definoval daňový úrad vo Veľkej Británii. Zamestnávateľ nemá na Slovensku pobočku, len sa registroval v soc. poisťovni a v zdravotnej poisťovni aby mi mohol platiť odvody.

Teraz po ôsmich rokoch, vzhľadom na nepriaznivú situáciu sa zamestnávateľ rozhodol so mnou pracovný pomer ukončiť z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ postupuje podľa zmluvy a ponúkol my výpovednú dobu podľa pracovnej zmluvy a tiež odstupné.

Problém je v tom že vo Veľkej Británii odstupné nepodlieha zdaneniu, no na Slovensku odstupné podlieha zdaneniu a taktiež je potrebné z neho odviesť odvody do soc. a zdravotnej poisťovne. Chcem sa preto opýtať, je potrebné aj z odstupného od zahraničného zamestnávateľa platiť daň a odvody? Ak áno, je potrebné platiť daň z celej výšky odstupného, keďže aj časť mojej mzdy podliehala zdaneniu vo Veľkej Británii? Nemala by sa minimálne taká istá časť odstupného riadiť pravidlami, ktoré sú platné vo Veľkej Británii? Taktiež by ma zaujímalo, keďže odstupné sa dá chápať aj ako odmena za odpracované roky, nemalo by sa prihliadať aj na to že polovicu odpracovaných rokov som pracoval v Anglicku, teda nemala by zdaneniu na Slovensku podliehať len pomerná časť, ktorá by sa mala rovnať obdobiu, ktoré som pracoval na Slovensku?

Ešte snáď pre doplnenie, keďže odstupné v Anglicku nepodlieha zdaneniu, počíta sa ako násobok čistej mzdy, ktorú zamestnanec dostával a nie ako násobok hrubej mzdy. Príde mi trochu nefér ak by som mal platiť daň a odstupné z odstupného, ktoré bolo počítané ako násobok čistej mzdy (už po odpočítaní dane a odvodov).