Anes22
08.07.17,13:30
Je povinná obec prebrať do vlastníctva pozemkovú komunikáciu ako je napr.ulica s osvetlenim? Pokial áno pod ktorý zákon sa to viaže dakujem za informácie
misoft
08.07.17,17:28
Pokiaľ je na súkromnom pozemku, postavená zo súkromných prostriedkov - nie je povinná. Prevziať môže len to, čo si objednala, čo financovala, čo je na jej pozemku, čo je jej majetkom.
Mária27
09.07.17,12:25
Ak obec cestu nebudovala, bráni sa výdavkom na jej údržbu. Miestna komunikácia nemusí byť vo vlastníctve obce, obec ju ale spravuje (napr. udeľuje pokuty :) )


cestný zákon
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20160701

§ 2
Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby.

§ 3
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

§ 4b Miestne komunikácie
(1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
(2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.
Anes22
15.07.17,05:06
Takže pokial developer postavi celu jednu ulicu aj s osvetlenim prenechá to občanom zmizne občania su povinni platiť osvetlenie. Maju podanu žiadosť na obecnom úrade tak je obec povinná žiadost schváliť a prijat dar alebo to môže aj odmietnuť lebo podľa mňa nútiť obec aby dar prijala je tiež nelogické. Dakujem za odpoveď.
Ing. Ľubomír Janoška
15.07.17,09:16
Komu platia obyvatelia za osvetlenie?
Anes22
15.07.17,12:00
Elektrárne
Ing. Ľubomír Janoška
15.07.17,12:35
Takže obyvatelia sú súčasne spoluvlastníkmi komunikácie aj s osvetlením? Ak áno, tak obec nemusí prevziať ani komunikáciu ani správu "verejného" osvetlenia, ktoré je ale vlastne súkromné. O niečo horšiu situáciu možno očakávať v zime, keď nebude mať kto odpratávať sneh.
Takýto prístup obce sa dá očakávať hlavne vtedy, keď sa obyvatelia neprihlásia na trvalý pobyt a obec za nich nedostáva podielové dane.