refkul
07.08.17,10:37
Ahojte, ako obec plánujeme usporiadať kultúrnu akciu - koncert a vystúpenie (prvý raz takú väčšiu), na ktorej očakávame väčší počet hostí aj zo širšieho okolia. chcem sa opýtať, či mi viete poradiť alebo ma usmerniť na povinnosť nahlásenia akcie a kam, aby sme mali zriadenú zdravotnú službu príp. protipožiarnu hliadku a pod. a či je to stanovené od nejakého počtu ľudí/účastníkov nad určitý počet. Nakoľko som v tejto oblasti nováčik, snažím sa niečo nájsť na nete ale zatiaľ mi to veľmi úspešne nejde, takže budem vďačná za akúkoľvek radu či pomoc. Ďakujem
Ing. Ľubomír Janoška
07.08.17,10:53
Neviem, kde všade sa treba ohlasovať, ale nezabudnite na SOZA.
refkul
07.08.17,14:30
Ďakujem, so SOZOU som už zmluvu uzavrela, rovnako som poslala oznámenia o predajnom stánku a RUVZ, RVaPS a SOI. Akurát neviem sa dopátrať, pri akom počte je povinné mať zdravotníka a požiarnu hliadku, prípadne či sú ešte nejaké ďalšie povinnosti pri veľkých akciách.
misoft
07.08.17,18:37
Protipožiarnu hliadku môže vykonávať i dobrovoľný hasičský zbor obce - požiadať starostu. Pokiaľ máte v obci zdravotné stredisko, lekára, sestričku (nejaký zdravotnícky personál, ktorý v obci býva, pôsobí) - môžu aj oni.
refkul
09.08.17,12:40
Hliadku máme zamestnancov, ktorí boli preškolení preventivárom obce, budú určení 2-3 členovia a zdravotníka s osvedčením tiež mám zabezpečeného, len som myslela či nie je nejaký predpis/vyhláška ktorá určuje od akého počtu je potrebné mať na určitý počet ľudí hliadku alebo nejaký viacčlenný zdravotný personál a pod. Našla som síce nejakú vyhlášku, kde sa určovali rôzne verejné podujatia od ktorých sa odvíjali nejaké minimálne počty hliadky na určitý počet ľudí a viacmenej to boli podujatia nad 300 účastníkov, tak snáď bude všetko v poriadku.
Ďakujem ale za rady :)
Ing. Ľubomír Janoška
09.08.17,12:57
Ešte som našiel také že zákon o verejných kultúrných podujatiach - zákon 96/1991 Zb.:
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov 3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.
Takže možno ešte policajtov alebo SBS kvôli zachovaniu poriadku?
refkul
09.08.17,14:21
napísala som na obvodné odd. PZ žiadosť o poskytnutie asistencie pri zabezpečení bezpečnosti podujatia. ďakujem Vám
Ing. Ľubomír Janoška
09.08.17,14:37
teším :)
misoft
09.08.17,18:29
Policajtov? SBS-károv? Hádam nie ?!
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96 §5 - poznámka 3
"Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.), zákon č. 36//1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 180/1968 Zb., zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb., zákon SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 190/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami."
a je tam doslovne, "za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom." - To však neznamená, že tam MUSIA byť policajti, alebo SBSka. Len im (policajtom) je povinný umožniť kontrolu (výkon dozoru), ak tam prídu....
Ing. Ľubomír Janoška
09.08.17,21:11
Duško, odkaz, ktorý si citoval je k "iným právnym predpisom" a nie k "zachovaniu poriadku"
misoft
09.08.17,23:28
No práve - nespomína sa, že to musí žiadať PZ SR, ale musí umožniť výkon kontroly - a PZ môže, ale aj nemusí prísť. Nie je striktne nariadené, že ich musí žiadať.
willma
10.08.17,08:17
Vyhláška 121/2002 § 12
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
(1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
(2) Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
(3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
(4) Väčší počet osôb je viac ako
a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.