Benjamin13
06.11.17,13:57
Ako mám zaúčtovať RZZP preplatok SZČO v PÚ a nedoplatok RZZP zamestnanci v PÚ?
Ďakujem
El Cid
07.11.17,07:09
RZZP:
Preplatok zamestnávateľ 336 / 524 alebo 336/648, preplatok zamestnanec 336 / 331, nedoplatok zamestnanec 331 / 336

Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia :
Ak živnostník uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, zaúčtované v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve, prípadne vedené v daňovej evidencii:
tento nedoplatok sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov - účet 526 / rezervy § 20 ods. 9 zákona o dani z príjmov, náklad bude zohľadnený v daňovom priznaní za toto obdobie, bude táto suma odpočítaná, resp. zníži daňový základ /

Preplatok z RZZP vyplatený priamo daňovníkovi zdaňuje poisťovňa zrážkovou daňou v súlade s § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov , ak nevykoná zrážku, alebo daň neodvedie, bude sa od neho vymáhať ako nezaplatená daň - účet 385 /účtovné postupy neumožňujú tvoriť „ rezervu na výnosy“,tento preplatok zaúčtujeme až v čase, keď nám bude doručené oznámenie poisťovne o preplatku na zdravotnom zúčtovaní, kde bude zároveň uvedená i suma dane, ktorá bola zrazená zrážkou, čiže účtujeme až o predpise, ako o výnose. /
Benjamin13
07.11.17,16:16
ďakujem pekne