Sarlotka
11.11.17,12:29
Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov

Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje. V tejto časti preto nájdete všetky informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s finančnou správou. Dozviete sa, ako sa zaregistrovať na Portáli finančnej správy (PFS), ako sa autorizovať či ako podávať dokumenty elektronicky. Okrem textových manuálov sú pre Vás pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií a odporúčania. Veríme, že zverejnené návody a rady Vám pri elektronickej komunikácii s finančnou správou pomôžu.

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno]) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] finančnej správe od 1.1.2014 má:

daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, tak v tom prípade uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Upozorňujeme, že od 1.1.2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu.

viac info a zdroj:https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane
avalik
12.11.17,21:46
III. Formy elektronickej komunikácie
Fyzická alebo právnická osoba môže elektronicky odosielať dokumenty finanč
nej správe troma spôsobmi:
- aktivovaného kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
- aktivovanej eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
- prostredníctvom dohody (dohoda sa uzatvára s daňovým úradom podľa 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.). Po 1.1.2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť po novele daňového poriadku budú mať už len fyzické osoby. Avšak dohody uzatvorené do 31.12.2017 budú platné aj po 1.1.2018 a je možné pomocou takejto dohody podpisovať a odosielať dokumenty.

ref: Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018 (Spôsoby elektronickej komunikácie) - https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2017.11.10_El_kom_povin.pdf
avalik
12.11.17,21:51
na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/informacie-k-obojsmernej-elekt sú ďalšie súvisiace dokumenty v pdf k elektronickej komunikácii s FS