andy24
13.11.17,11:41
Do obratovej podmienky (obrat nad 100 000 eur) sa započítavajú podľa § 4 odsek 7 len "výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42."
Zároveň ale v až v § 43 je definované: "(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte."

Takže príklad: Firma síce spĺňa podmienku nad 100 000 eur, avšak cca 60 000 eur obratu tvorí predaj tovaru v tuzemsku (slovenským firmám registrovaným pre daň na SK) a zvyšných cca 40 000 eur obratu tvorí predaj tovaru zahraničným firmám (všetko v rámci EU a registrovaní pre daň vo svojej krajine). Prepravu tovaru odberateľovi buď zabezpečuje predávajúci (prostredníctvom špedičnej spoločnosti ale následne refakturuje odberateľovi ako "prepravné") alebo si ju odberateľ zabezpečuje sám (buď vo vlastnej réžií alebo si tiež najme špedičnú firmu). V každom prípade tovar je použitý/použiteľný odberateľom až v štáte odberateľa.

Otázky: Uvedený obrat zahraničným odberateľom v sume cca 40 000 eur sa teda nezapočívava do obratovej podmienky pre povinného mesačného platcu DPH? Obrat, ktorý tvorí samotná preprava tovaru pre zahraničného odberateľa (keďže táto preprava je mu fakturovaná) sa taktiež nezapočítava? Je správne vystavovať tieto faktúry pre zahraničných odberateľov bez DPH s tým, že tovar resp. služba (preprava) podlieha preneseniu daňovej povinnosti na odberateľa?

Ďakujem vopred za názory. Celý zákon o DPH som si samozrejme čítala, avšak jeho výklad mi nie je jasný.
Anulka
15.11.17,14:53
Z definície, ktorú uvádzaš si treba uvedomiť, že do obratu vstupujú výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t. j. miesto dodania musí byť v tuzemsku - pri dodaní tovaru podľa § 43, ak preprava začína v tuzemsku, tak miesto dodania tovaru je v tuzemsku - t .j. vstupuje do obratu, lebo výnosy oslobodené od dane podľa § 43 nie sú z obratu vylúčené.
Čo sa týka prepravy, ak je preprava poskytnutá odberateľovi, ktorý je registrovaný pre DPH v inom členskom štáte, tak miesto dodania je v inom členskom štáte - nevstupuje do obratu. Otázne je, že ak dodávate aj tovar, či by prepravné náklady nemali vstupovať do základu dane pri dodaní tovaru (§22 ods. 2), t.j. či by nemali byť fakturované spolu s dodaním tovaru a nie ako samostatná služba.