slavuska
16.11.17,10:11
firma vstupila do likvidacie dna 18.08.2017. K 17.8.2017 robim mimoriadnu uctovnu zavierku. Co s odpismi? uctovne to asi rozratam na dni. Ale co s danovymi? mozem si ich uplatnit rocné? Alebo len za osem mesiacov? alebo dokonca rozratat na dni? ďakujem za akukolvek odpoved. Slavka
martinez
16.11.17,11:38
Podla §41,3 ZDP sa zdanovacie obdobie konci dnom predchadzajucim vstupu do likvidacie. V zmysle §22,11 ZDP je narok na rocny odpis k poslednemu dnu zdanovacieho obdobia, vypocitaneho podla §27-28... takze podla mojho nazoru je narok na celorocny odpis. Po vstupe do likvidacie uz narok na danovy odpis nevznika, nakolko nie je splnena zakladna podmienka vyuzivania majetku na dosahovanie zdanitelnych prijmov (§2,i ZDP). Pri vyradeni vsak vznika narok na uplatnenie danovej zostatkovej ceny podla §22,12 a §19,3,b ZDP.
El Cid
17.11.17,16:39
Nie je to jednoznačne napísané, ale mám za to, že posledný deň zdaňovacieho obdobia je myslený pri bežnej ÚZ.Mimoriadna účtovná závierka sa zostavuje vždy, ak prišlo k uzavretiu účtovný kníh z dôvodu iného, ako je riadny koniec účtovného obdobia (§ 17 ods. 6 a najmä § 16 ods. 4,7 a 8 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania nestanovujú osobitný postup pri uzatváraní účtovných kníh a zostavovaní účtovnej uzávierky a účtovnej závierky pred vstupom spoločnosti do likvidácie.

Odpisovanie sa môže skončiť aj v priebehu doby odpisovania, a to v prípade, ak majetok z rôznych dôvodov daňovník vyradí z užívania, to znamená, že sa prestane používať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. V takýchto prípadoch sa do daňových výdavkov zahrnie zostatková cena hmotného majetku.

Podmienky pre zahrnutie daňovej zostatkovej ceny do daňových výdavkov určujú ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b), c), d), e), g) a § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov, v ktorých sa uvádza, kedy a do akej výšky je daňová zostatková cena majetku pri jeho vyradení z používania uznaným daňovým výdavkom. V tejto súvislosti treba pamätať aj na ustanovenie § 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ktoré neumožňuje uplatniť odpis v zdaňo*vacom období, v ktorom sa majetok vyraďuje. Ako daňový výdavok sa teda posudzuje len daňová zostatková cena vyčíslená k 1. 1. príslušného zdaňovacieho ob*dobia. Výnimkou je zostatková cena majetku odpisovaného podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov a hmotného majetku uvedeného v § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia likvidácie nevzniká nárok na uplatnenie odpisov z dlhodobého majetku. Splnenie podmienky, že má majetok v evidencii k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, nie je postačujúce na uplatnenie odpisu, pretože ďalšou podmienkou uplatnenia je používať majetok na dosiahnutie zdaniteľných príjmov.