uplnynovacik
19.11.17,15:18
Dobrý deň

prosím o radu. Osoba ktorej daňová povinnosť je 2800 Eur a ma príjmy podla par. 5 (zamestnanec) a 6 ods 4 (licencia). Musí platit štvrtročné preddavky, ktore sa platia ked sa dosiahne daňová povinnost od 2500 Eur ?

Vopred dakujem za rady.
Sarlotka
19.11.17,15:56
Ahoj, povinnost platenie preddavkov je uvedena v § 34 zákona o dani z príjmov

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti je uvedená v ods. 5 (uvádzam nižšie) takže áno pri výpočte poslednej známej povinnosti sa zahŕňajú príjmy podľa § 5 aj § 6 ods. 4 .


§ 34 ods. 5 Zákona 595/2003 o dani z príjmov

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o daňový bonus. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)
Andyke
19.11.17,18:43
Aký čiastkový základ dane dosiahol podľa § 5 ? Možno ani nemusí platiť preddavky.
Čítaj :
§ 34
(10) Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a 6, neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.