AdrianaA
22.11.17,09:18
DUUP je v opatrení MF/27076/2007-74 definovaný v § 2. Mám program Omega, kde doplním dátum prijatia faktúry a tento dátum potiahne do DUUP. V Krose mi povedali, že je to tak štandardne nastavené . Je to OK ?
Takže mám :
- dátum vystavenia fa.
- dátum prijatia fa - ktorý potiahne do DUUP
- dátum zaplatenia fa
- dátum vzniku DP
El Cid
22.11.17,10:40
Pre správne stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu je dôležité rozlišovať dátumy, ktoré obsahujú príslušné účtovné doklady, spravidla sú 3 rôzne dátumy:

dátum vystavenia / prijatia účtovného dokladu,
dátum dodania (uskutočnenia účtovného prípadu),
dátum splatnosti

Na účely účtovania je dôležitý deň uskutočnenia účtovného prípadu, resp. deň splnenia dodávky. Ak je však na účtovnom doklade uvedený iba dátum vystavenia, tento sa považuje za deň uskutočnenia účtovného prípadu.

https://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000112678/%C3%9A%C4%8Dtovanie_fakt%C3%BAr_na_prelome_rokov.p df

V programe Omega je nastavené automatické kopírovanie týchto dátumov a
užívateľ ich spravidla počas roka nemusí prepisovať. Pri účtovaní dokladov hlavne na prelome rokov je však potrebné tieto dátumy upraviť podľa potreby. Dátum DUÚP predstavuje dátum uskutočnenia účtovného prípadu a musí byť nastavený zhodne s obdobím, do ktorého je doklad účtovaný. Pre účely DPH rozhoduje dátum DUD, teda dátum uplatnenia dane.