daja
16.03.18,10:40
Spoločnosť A a spoločnosť B sa zlúčili k 1.1.2017. Naša spoločnosť B ako nástupnícka spoločnosť k 1.1.2017 zostavila otváraciu súvahu. K 31.12.2017 vykonáme riadnu účtovnú závierku. Moja otázka znie: aké údaje použiť v časti výkaz ziskov a strát v kolónke bezprostredne predchádzajúce obdobie. Budú to údaje za obidve spoločnosti zaniknutú aj nástupnícku spočítané spolu (z účt. závierok k 31.12.2016) alebo použijem len údaje z výkazu ziskov a strát k 31.12.2016 našej nástupníckej spoločnosti.
Alebo to budú údaje nulové?