zyx66
06.04.18,12:33
Ahojte. V návodoch na prevod obch. podielu s.r.o.všade čítam, že tento je možný iba v prípade, že spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina tento úkon umožňuje.
Ako je to v prípade s.r.o. kde je iba jeden spoločník a chcem zrealizovať prevod obchodného podielu na tretiu osobu, ale zakladateľská listina tejto s.r.o. nijakým spôsobom možnosť prevodu spoločnosti nerieši?
Je možné realizovať prevod bežným postupom (teda rozhodnutie jediného spoločníka, zmluva o prevode obchodného podielu atď.) alebo je najprv potrebné urobiť doplnenie znenia zakladateľskej listiny kde doplním túto možnosť a až následne zrealizovať prevod keď už to bude zakladateľská listina umožňovať?
Ďakujem Vám.
rigollete
09.04.18,13:54
§ 115
Na začiatok

(1) So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Podľa mňa, ak to tam nie je vyslovene upravené inak, tak platia ustanovenia obchodného zákonníka (zvykne byť aj v ostatných alebo záverečných ustanoveniach spoločenskej zmluvy, resp. zaklad. listiny odvolávka, že ak to zmluva neupravuje, riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka....