mirko196805
12.04.18,11:52
Môže riaditeľka školy verejne pred triedou povedať o mojom podmienečnom vylúčení zo školy?
Mila123
12.04.18,13:00
a ty si kto? aký status máš? si žiak? študent? poslucháč?
ivka70
12.04.18,13:04
mozno je to ucitel, kedze pise o prepusteni a nie vyluceni :D
mirko196805
12.04.18,16:28
študentka je moja kamarátka a jedná sa o vylúčenie...
mirko196805
12.04.18,16:30
Študent strednej zdrav. školy
Ing. Ľubomír Janoška
12.04.18,19:01
Údaje pedagogickej dokumentácie nie sú verejné.
Ich zverejnenie je porušením zákona o ochrane osobných údajov.
Môžeš dať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov; ten ale pôjde po škole a nie po riaditeľke. Ale možno na to zareaguje zriaďovateľ.
majkii
12.04.18,23:52
Áno, môže, podľa stále platného metodického pokynu č. 21/2011 Ministerstva školstva na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, podľa čl.22 ods. (10) sa uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 až 6 písmeno a) (čo je podmienečné vylúčenie zo školy) oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
viď link
https://www.minedu.sk/data/att/461.rtf
majkii
13.04.18,00:24
podľa metodického pokynu 21/2011 Ministerstva školstva sa podľa čl.22 odsek 10 uloženie opatrenia vo výchove oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

Avšak stotožňujem sa z názorom školského portálu www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/ukladanie-opatreni-vo-výchove , že uvedené ustanovenie metodického pokynu je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pred nedávnom som podával sťažnosť na inšpekciu školstva, príslušné inšpekčné centrum sa k sťažnosti (išlo o pokarhanie RŠ a zároveň zníženie známky zo správania za ten istý skutok čo bolo absurdné) vyjadrilo, že boli závažným spôsobom porušené všeobecne záväzné právne predpisy, aj tým, že hodnotenie správania a udelenie opatrenia vo výchove bolo oznámené na triednickej hodine.

Skús podať sťažnosť n príslušné inšpekčné centrum štátnej školskej inšpekcie
mirko196805
14.04.18,12:10
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ing. Ľubomír Janoška
14.04.18,14:47
Zaujímavý argument - citovaný pokyn skutočne kryje popisované konanie. Samotný pokyn je ale vydaný v rozpore s vtedy platným zákonom 428/2002 a rovnako so súčasným zákonom 122/2013:

z. 428/2002, ust. § 7 ods. 6
Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len s jej písomným súhlasom. To neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, alebo ak sa osobné údaje poskytujú, sprístupňujú alebo zverejňujú z informačného systému na základe osobitného ZÁKONA

z. 122/2013, ust. §10 ods. 2
Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný ZÁKON ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú

Škola by teda hypoteticky mohla zverejniť informáciu o podmienečnom vylúčení, keby jej to umožňoval niektorý zákon.
Nemôže to ale urobiť na základe "metodického pokynu".
mirko196805
14.04.18,17:12
Ďakujem veľmi pekne za radu.