Elena Parnicka
05.06.18,14:55
Dobrý deň. Učím 12 rokov v materskej škole, mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa predškolská a elementárna pedagogika + 1. atestačná skúška a poberám príplatok za 6O kreditov, ktoré som dosiahla vzdelávaním, som zaradená v 10 platovej triede. Uvažujem nad zmenou profesie, nad prácou asistenta učiteľa na 1. stupni. Otázka znie, do ktorej platovej triedy by som bola zaradená? Bol by mi uznaný kreditový príplatok a atestácia? Vopred ďakujem.
avalik
05.06.18,15:15
553/2003

§ 5

(11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise8) ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu.11aa) Na vedúceho pedagogického zamestnanca a na vedúceho odborného zamestnanca sa odsek 2 nevzťahuje.11aa) § 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.


v zákone č. 317/2009 o pedag. zamestnancoch ... nájdeš kategórie a podkategórie pedag. zamestnancov, kariérový stupeň, kreditový systém, kvalifikačné predpoklady
+ vyhláška 437/2009 - príloha časť XVII. Pedagogický asistent