zlinka
14.06.18,13:59
Mozem podať zalobu na súd aby vykonala opravu vo svojom byte a zabránila tak zatekanie môjho bytu . Na moje výzvy nereaguje. Zatekanie bytu je cez bytové jadro ( jej byt je o poschodie vyššie) Ide o 83ročnú senilnú susedu - vlastničku bytu.
misoft
14.06.18,14:44
Šak podaj.... ale súd ti predsa ten byt neopravoval, neopravuje, nebude opravovať.
kopretinka
14.06.18,15:11
nemá žiadnych príbuzných? ako sa dokáže sama o seba postarať? máte spoločenstvo?
sito
14.06.18,19:14
Vek ani zdravotný stav vlastníka bytu nie je omluvenkou na nesplnenie si svojej povinnosti uloženej Zákonom 182/1993, § 11, ods. (1) a ods. (3).

ods. (1)

" Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv."

ods. (3)

" Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním."

Využi najprv možnosť správcu domu, aby požiadal o vstup do bytu na obhliadku poruchy, závady. Ak je závada na spoločnom zariadení domu je ju povinný správca domu odstrániť na náklad domu z FPÚaO. Ak je porucha na zariadení vlastníka bytu a vlastník ju nie je ochotný odstrániť na svoje náklady. Môže ju odstrániť správca domu a náklady na opravu závady požadovať uhradiť od vlastníka bytu. Ak správca domu odmietne zistenie a odstránenie závady v byte nad tebou v ktorom je závada, ktorá spôsobuje zatekanie do tvojho bytu, tak potom podaj žalobu, ale na správcu domu.
vicktor
15.06.18,07:30
Oznam to spravcovi, nech pridu opravit.