WEWE666
20.06.18,09:00
Ahojte, mám otázku ohľadom jedného starého domu. Celé desaťročia mali vlastníci dvoch domov medzi týmito domami úzke pozemky, ktorý užívali vlastníci spolu, aj keď časť vlastnil jeden majiteľ a časť druhý majiteľ. Za domami totiž boli humná, a cez tieto pozemky chodili vozy, ktoré sa akurát pomedzi domy (cez tieto pozemky) zmestili. Preto sa užívali spoločne. Oba tieto domy majú vchody na týchto pozemkoch. Oba obsahujú nálepy so schodmi a vstupy. Jeden z domov nebol cca 20 rokov obývaný. Zrazu sme si všimli ze celý tento pozemok vrátane vstupu do "neobývaného domu" si prisvojili majitelia obývaného domu "vydržaním" (podľa LV). Tým pádom si ale osvojili aj vchod do domu a novému majiteľovi (ktorý si kúpil tento starý neobývaný dom) robia problémy, pretože ten sa nemá ako dostať do domu- iný vchod sa spraviť nedá. Existujú ale o tom papiere, že pozemky boli kedysi rozdelené. Dá sa s tým niečo robiť? Dávnejšie sa hovorilo, že to bolo všetko vybavené potajme, po známosti, bez toho, aby o tom dediči starého domu vedeli.
Xanti
20.06.18,09:08
Môj názor k vydržaniu ani nemalo dôjsť, lebo majitelia poznali majiteľov pozemku, kt. "vydržali". Podľa mňa je to neoprávnené, a mali by sa majitelia 2 domu obrátiť na právnika, aby veci uviedol i súdnou cestou na pravú mieru.

To že niečo používam a poznám majiteľa tak mi nedáva právo vydržať tento pozemok alebo nehnuteľnosť. To by mohol vydržať hockto aj byt ak ho užíva 10 rokov lebo je tam v podnájme. Je to smiešne. Určite sa treba brániť.
Mária27
20.06.18,10:31
občiansky zákonník

§ 151o

(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
WEWE666
20.06.18,16:54
Práve sme videli geometrický plán, kde je všetko zakreslené, určený majiteľ, ktorému to patrilo. A o rok na to si sused "vydržal" pozemok... Zaujímavé. Osvedčenie o vydržaní je 6 rokov staré. Pozemok nikdy nemal ohradený, aj o tom kosení by som pomlčala! Dokonca chcel obrať majiteľa starého domu o dom dal ho do depozitu, alebo niečo podobné (nie som v týchto veciach zbehlá), z ktorého bol potom odobratý, vraj však aj tak s domom a pozemkom nič nerobia, tak načo im je....
Mária27
20.06.18,20:48
Vydržať môže nehnuteľnosť len oprávnený držiteľ. Pri vydržaní musí uviesť dôvod svojej dobromyseľnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí. Čím to odôvodnil?

občiansky zákonník

§ 130
(1) Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.

§ 134 Vydržanie
(1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20160701
Mária27
21.06.18,16:14
ja citujem zákon