skitn
30.06.18,07:41
Riaditeľka školy prerokovala organizačné zmeny v škole s Radou školy, okrem iných zrušenie pracovného miesta. na zasadnutí RŠ sa zúčastnili aj zástupcovia Obecného zastupiteľstva. (starosta a poslanec). Potom riaditeľka prerokovala s výborom ZO OZ pri škole následne vydala rozhodnutie o organizačných zmenách.
Zamestnankyňa, ktorej sa to týka žiada aj zriaďovateľa, aby predložili zápisnicu zo zasadnutia zastupiteľstva, že to bolo prerokované aj tam.
Ďakujem za opdoveď
Ing. Ľubomír Janoška
30.06.18,07:54
Obecné zastupiteľstvo má zo zákona kompetenciu zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce (§ 11 ods. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení).

Ak uznesenie o zriadení školy obsahuje aj organizačný poriadok školy alebo ak zastupiteľstvo schválio osobitným uznesením organizačný poriadok školy, tak predmetná zmena je možná iba v rámci schváleného organizačného poriadku alebo po jeho zmene zastupiteľstvom.

Naopak, ak zastupiteľstvo neschválilo organizačný poriadok uznesením, organizačný poriadok sa môže aj zmeniť bez uznesenia zastupiteľstva.