Benko
28.08.18,09:59
Neviem zistiť prečo nebola v účtovníctve faktúra, ani prečo nebola nikdy vymáhaná dodávateľom.
kn-alka
28.08.18,10:02
nie, DPH nie
Tweety
28.08.18,11:02
Ak bola dodávateľom doručená terazky, nárok uplatníś dátumom doručenia. Ale ak bola u vás niekde zapotrošená, potom nárok už nie je.
Jakubec
28.08.18,11:55
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je
platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období,v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka,v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c)alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
(3) Ak v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie z dôvodu, že daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla podľa § 20 ods. 1 písm. b), má platiteľ právo vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné
daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má faktúru.
Benko
28.08.18,12:04
Zapotrošená nebola, len ma mýli, že tovar prevzali v 2015. Teraz som sa k nej dostal, keď vymáhajú pohľadávku. V prílohe bola faktúra. Osobne si myslím, že faktúra bola dodaná, ale žiadny doklad o tom neexistuje. Ani dodávateľ nevie vydokladovať odoslanie faktúry.