Mydve
12.09.18,09:53
platca DPH, môže faktúrovať bez 20% DPH, fyzickej osobe - nepodnikateľ občanovi ČR - Nový offroad (terenný )motocykel, ktorý spĺňa podmienky :"pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov" ale bez možnosti prihlásenia do evidencii motor. vozidiel?
ďakujem, vopred za skoré odpovede.
Tweety
12.09.18,08:00
Iba k dph: faktúra bude s dph.
Mydve
12.09.18,08:30
Ďakujem veľmi pekne,
ale môžem poprosiť, aby ste mi to pomohli pochopiť, keďže sa jedná o nový dopravný prostriedok na prepravu osôb. A v zákone je uvedené len toto:
§ 11 ods.11 a 12 zákona o DPH)

Novým dopravným prostriedkom pre účely zákona o DPH sa rozumie:

pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Pretože prvé dve podmienky tento motocykel spĺňa.

aj tak sa myslíte že s DPH?

ďakujem za pomoc.
Žabinka
12.09.18,10:40
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-kupa-NDP#DodanieDopravnehoProstriedku
Dodanie nového dopravného prostriedku platiteľom dane

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH.

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH.

Vystavenie faktúry pri predaji

Platiteľ dane pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, okrem iného aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH (§ 74 ods. 1 písm. l) zákona o DPH) a odkaz na ustanovenie zákona o DPH (v danom prípade § 43 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH) alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH).

Podanie daňového priznania a súhrnného výkazu

Ak platiteľ dane dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, pri ktorého dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, takéto dodanie uvedie do daňového priznania do r. 15 a 16 a zároveň aj do súhrnného výkazu.
Mydve
12.09.18,11:05
ďakujem, ale je terénny motocykel dopravný prostriedok, podľa tohto zákona? ak spĺňa par 11 , ods.1 a 2. , zak. o DPH, ale nikdy nebude prihlásený do evidencii motor.vozidiel v EU, pretože je to motocykel určený napr. na preteky, nie je určený na pozemné komunikácie.
ďakujem, veľmi pekne za odpoveď.
Žabinka
12.09.18,11:39
https://podpora.financnasprava.sk/365286-%C4%8Co-sa-rozumie-nov%C3%BDm-dopravn%C3%BDm-prostriedkom
Otázka č. 3 - Pojem nový dopravný prostriedok kontra jednomiestna motorka
Občan má v úmysle zakúpiť si novú športovú motorku v inom členskom štáte, ktorá je určená len na prepravu jednej osoby a bez žiadneho priestoru na prepravu nákladu (ani tašky). Má tomu rozumieť tak, že takáto motorka nie je chápaná ako nový dopravný prostriedok podľa odseku § 11 odsek 11 písm. a) zákona o DPH, kde je uvedené, že pod pojmom dopravný prostriedok sa rozumie "pozemné motorové vozidlo určené na prepravu osôb a nákladov", čo znamená, že sa vzťahuje len na pozemný dopravný prostriedok, ktorý je určený na prepravu osôb a súčasne nákladu? Je teda predmetom dane? Môže predávajúci predať motorku bez DPH?
Odpoveď
Ustanovenie § 11 ods.11 písm. a) zákona o DPH je transpozíciou Článku 2 ods.2 písm. a) bodu (i) smernice Rady 2006/112/ES, ktorá, na rozdiel od zákona o DPH, v pojmoch používa množné číslo a slovné spojenia so spojkou alebo, kde text znie, že za dopravné prostriedky sa považujú “dopravné prostriedky, ktoré sú určené na prepravu osôb alebo tovaru“, medzi ktoré patria aj “pozemné motorové vozidlá“, potom aj pozemné motorové vozidlo na prepravu iba jedinej osoby a bez nákladu je považované za dopravný prostriedok aj v tuzemsku, aby sa zachovala samotná transpozícia (rovnaké právne účinky) tohto článku v rámci “aproximácie“ vnútroštátneho práva s právom EÚ. V prípade, že dodávateľ (platiteľ) z iného členského štátu dodá “jednomiestnu“ motorku, ktorá je podľa znenia smernice navyše aj “novým“ (Čl.2 ods.2 písm. b) bod i) smernice) dopravným prostriedkom, je povinný dodanie oslobodiť (Čl. 138 ods.2 písm. a) smernice) a to bez ohľadu na okolnosť, že kupujúci je nezdaniteľná osoba, avšak, tuzemský kupujúci je osobou povinnou zaplatiť daň daňovému úradu z kúpy tejto motorky.
Žabinka
12.09.18,11:43
alebo sa skús popýtať na finančnej správe.. podaj dopyt ako sa posudzuje terénna motorka, či je to dopravný prostriedok z hľadiska zákona o DPH..
https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy
odpovedajú celkom rýchlo a potom môžeš prilepiť odpoveď..;)
Mydve
12.09.18,12:18
ďakujem, veľmi pekne za odpoveď.