monika474
20.09.18,18:21
Slovenská spoločnosť (platiteľ DPH) si objednala marketingový prieskum potencionálnych zákazníkov v Nemecku od českej spoločnosti (platiteľ DPH). Záloha bola zaplatená ešte 30. júla. Je česká spoločnosť povinná vystaviť daňový doklad k zaplatenej zálohe?

Podľa môjho názoru áno, ale reakcia českej spoločnosti je nasledovná:
Nemôžeme Vám vystaviť daňový doklad k zaplatenej zálohe. Keďže sa jedná o fakturáciu z Českej republiky na Slovensko, ide o samovymeranie. Takže DPH k zálohovej faktúre si vymeriavate samy. Finálnu faktúru s odpočtom zálohy Vám vystavíme po dokončení projektu a odovzdaní výsledkov.
Tweety
20.09.18,19:11
Nie, nie je povinná vystaviť doklad k prijatej platbe. Samozdaníš až faktúru za dodanie služby.
monika474
20.09.18,19:41
Ani keď sa jedná o zaplatenú zálohu za službu? Vychádzala som totiž z tohto príkladu od Verlag Dashöfer zo stránky www.du.cz:

Vystavení daňového dokladu k přijaté zálohové platbě

Jaký je správný postup při vystavování daňového dokladu k přijaté zálohové platbě za služby v EU s následnou vazbou na přiznání k DPH a souhrnné hlášení?
Na semináři nám bylo řečeno, že k přijaté zálohové platbě z EU i ze třetích zemí máme jako plátci vystavit daňový doklad k přijaté platbě a uvést na řádek 26 přiznání k DPH, do souhrnného hlášení se nezahrnuje.
Následně po uskutečněném plnění se vystaví daňový doklad na realizovanou službu, kde se zúčtuje daňový doklad k přijaté platbě. Celá hodnota plnění teprve pak vstupuje na ř. 21, na řádku 26 se současně odečte částka odpovídající přijaté zálohové platbě. Až v tomto okamžiku se toto plnění zahrne do souhrnného hlášení.

Pokud plátce poskytne službu s místem plnění mimo tuzemsko (tj. s místem plnění v jiném členském státě nebo ve 3. zemi), vzniká mu dle ustanovení § 24a odst. 1 písm. a) ZDPH povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění. Plnění se považuje za uskutečněné dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, popř. poskytnutím služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení. Je-li před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost přiznat plnění, přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Pokud plátce poskytne službu, u které se místo plnění stanoví ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH, a zároveň pokud je příjemcem služby osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která je povinna přiznat z tohoto plnění daň, plátce plnění vykáže na ř. 21 daňového přiznání. Plátce je zároveň povinen toto plnění vykázat ve smyslu § 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH v souhrnném hlášení. V jakémkoliv jiném případě (např. pokud příjemcem plnění je osoba povinná k dani v jiném členském státě, která není osobou registrovanou k dani, popř. pokud se místo plnění stanoví ve smyslu jiného ustanovení než § 9 odst. 1 zákona o DPH nebo pokud je příjemcem plnění osoba povinná k dani ze třetí země – viz zadání dotazu), plátce plnění vykáže na ř. 26 daňového přiznání. Do souhrnného hlášení se takováto plnění neuvádí.

Pokud je poskytována služba s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobě registrované k dani v jiném členském státě, přičemž plátce přijme před uskutečněním plnění úplatu (zálohu), kdy mu vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty, pak tyto zálohy by měly být uváděny na ř. 26 daňového přiznání – v zásadě tak, jak Vám bylo vysvětleno na semináři. Celá hodnota plnění by měla být vykázána po jeho uskutečnění na ř. 21 daňového přiznání, ve stejné hodnotě by mělo být plnění vykázáno v souhrnném hlášení a na ř. 26 by současně měla být odečtena částka odpovídající přijatým zálohám. Pokud je poskytována služba s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobě povinné k dani ze třetí země, zálohy by měly být uváděny na ř. 26 daňového přiznání s tím, že po uskutečnění plnění by měla být na ř. 26 vykázána zbylá hodnota plnění.