alessi
29.09.18,08:02
Zdravím, pristahoval som sa do bytovky, kde žije okrem mňa 5 rodín. Cca 40 rokov funguje správa domu na základe ústnej dohody, kde domovnik spravuje spoločné výdavky. Elektriku a plyn si platím sám za seba, vodu má domovnik na seba, a podľa vodomeru, ktorú má každý byt sa to rozrata. Rozratava sa aj spoločná elektrina.
V podstate mi ich systém nevadí, domovnik to robí dlhodobo, je ochotný poskytnúť informácie k nahliadnutiu.
Problém je v tom, že pani na katastri požaduje odo mňa Ičo organizácie, ktorá spravuje náš dom, aby ho overila v obchodnom registri. Keďže de facto neexistujeme ako oficiálna organizácia ale iba na "dobré slovo", neviem ako jej to vysvetliť.
Je nejaký zákon, ktorý vyslovene požaduje založenie spoločnosti? Myslím si že je zbytočné platiť nejakej organizácii, keď tá si bude účtovať všetko možné navyše, tak ako zakladať nejakú vlastnú spoločnosť.
misoft
29.09.18,12:17
Pani na katastri požaduje nejakú správcovskú spoločnosť, aby si uviedol. Oni predsa NEVLASTNIA tvoj byt. Sťažuj sa, že vyžaduje od teba doloženie informácií, ktoré sú nad rámec zákona. Ak nepochodíš u jej šéfa, požeň to vyššie (i keď ani tam sa niekedy nápravy nedočkáš.... z osobnej skúsenosti - 11 mesiacov po návrhu na vklad a sťažnostiach - prevod na katastri nevykonaný...úradník na to se*ie).
Onko
29.09.18,13:10
Ide o zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého bytový dom, teda dom s viac ako 3 bytmi, musí mať založené spoločenstvo alebo zazmluvnenú správcovskú spoločnosť.
Zrejme pod tento zákon spadáte, keď píšeš, že vás tam je 6 rodín a na katastri by asi niečo nepožadovala len tak.
Ako som písal, je možnosť založiť vlastné spoločenstvo, takže nebudete platiť nejakej organizácii, čo si bude účtovať všetko možné navyše, ale môžete si v rámci spoločenstva robiť všetko sami bezplatne. Ide len o to, aby bolo všetko zmluvne podchytené medzi vami vlastníkmi, tú ústnu dohodu dať na papier.
sito
29.09.18,16:06
V súčasnej dobe platí to, čo napísal Onko. Ale, ten zákon je v platnosti od 1.9.1993. Ten zákon sa za 24 rokov hodne zmenil. Samozrejme, že ak ten spôsob správy domu, bytovky im funguje už 40 rokov možno ani nereagovali na nový zákon z roku 1993. Pretože pred tým rokom nebola možnosť aby bytový dom bol vlastníctvom fyzickej osoby. Byty prenajímal vlastník domu, právnická osoba ( JRD, štátny podnik, mesto, obec )

Vtedy v roku 1993 platilo toto.

"Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky."

"Bytovým domom (ďalej len „dom“) sa na účely tohto zákona rozumie dom, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov."

"Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu alebo s právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k domu, s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru."

"S návrhom na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa predloží dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a nebytového priestoru v dome, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva. K prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome sa pripoja situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikácia pozemku. Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložiť predávajúci."

"Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len „správca“), najmä s bytovým družstvom."

"Spoločenstvo je právnická osoba zapísaná v registri združení vedenom príslušným obvodným úradom. Návrh na zápis do registra združení musí podať vlastník domu."

Bývalý vlastník mal povinnosť podať zápis majetok vlastníkov bytov, ich byt a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu. Zároveň aj zaregistrovať spoločenstvo do registra združení.

To sa jedná SVB.

Registráciu správcov domov na základe zmluvy o výkone správy zákon nevyžadoval. Zákon požaduje, aby bol správca zapísaný v zozname správcov od 1.1.2016. na Ministerstve dopravy.

Zákon je zákon, ale čo realita? Ak tak fungujú už ozaj 40 rokov ??? made in SLOVAKIA :D
alessi
29.09.18,16:15
No však toto, že môj byt predchodcovia kupovali v 2006, čiže dávno po zákone 182/1993.
Ale vidím to tak, že vtedy stačilo prehlásenie bez IČO a bez oficiálnej pečiatky a ja som stretol pani, ktorá je silou mocou pedantka :-) Vysvetlím v pondelok situáciu a snáď pochopí. Ak nie, tak noví susedia budú hundrať, aké novoty vymýšľam.
sito
29.09.18,16:18
:D "ale môžete si v rámci spoločenstva robiť všetko sami bezplatne."

Zadarmo kura nikdy nehrabalo, nehrabe a ani hrabať nebude. Preto je v tom zákone aj toto.

"Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada predseda alebo najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia, určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady"

Teoreticky, ba aj prakticky sa to môže členom SVB zdať "bezplatne" za predpokladu, že predseda SVB všetky správne poplatky uhradí zo svojej peňaženky, že?
sito
29.09.18,16:29
Noo, tí piati ti fak môžu povedať" Ký čert ťa sem doniesol. Doteraz sme tu žili v zhode, ukážkovo organizovane, a teraz vraj overenie na to treba?
Onko
29.09.18,16:30
"všetky správne poplatky" - zase nepreháňaj, ide o jeden správny poplatok 33 € pri registrácii spoločenstva, inak nemusia nikomu inému nič platiť, keď si všetko budú robiť interne, resp. inému budú platiť len to, čo musia aj teraz, keď spoločenstvo nemajú (povinné revízie a pod.).
Onko
29.09.18,16:40
Áno, bolo to dávno po zákone, ale vtedy zrejme v zákone ešte neboli mechanizmy, pri ktorých by sa na to prišlo, že zákon nedodržiavajú. Medzičasom pribudla povinnosť pri zmene vlastníka doložiť potvrdenie správcu, že predávajúci má vyrovnané všetky záväzky voči spoločenstvu či správcovi, že nenecháva dlhy. Teraz najnovšie vznikol špeciálny register správcov a overuje sa, či správca je v ňom, či má oprávnenie poskytovať správcovské služby. Pochybujem, že úradníčka bude riskovať svoje pracovné miesto len preto, že si kúpil byt v dome, kde nemajú všetko v poriadku, ale skús a daj vedieť :)
alessi
29.09.18,16:42
Ďakujem obom za rady. Každopádne aspoň viem do čoho idem a čo má asi čaká
sito
29.09.18,16:42
" Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie

a) rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,

b) ročnú účtovnú závierku spoločenstva,

c) výšku mesačných úhrad za plnenia,

d) výšku mesačných platieb za správu,

e) použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

f) výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,

g) vyúčtovanie úhrad za plnenia,

h) podanie návrhu na exekučné konanie,12ab)

i) vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15."

A tieto veci nič nestoja "satarmo"?

"Elektriku a plyn si platím sám za seba,"

Rozvod elektriny a plynu v dome do jednotlivých bytov je spoločné zariadenie domu.. Ale, ja tam nebývam ... neplatím za nich ani cent. Pán Boh im pomáhaj, aj porada môže. :)
sito
29.09.18,16:49
Onko, je to čierne SVB, ako práca, ktoré funguje ukážkovo aj bez zákonov. Oni sú zákon, vždy sa dohodli všetci. Kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Tí piati sa predsa nesťažujú, ba ani ten nový nemá výhrady, súhlasí. Tak kde je problém?