seda
18.10.18,07:38
Tovar z EU som fyzicky prijala 12.10. na FA je dátum vystavenia 11.10. a dátum dodania 10.10.

Z poučenie KV časti B1
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Z prijatej faktúry sa uvádza dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).
Príklad: 04012017, 13022017.
V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru).

Podľa tejto poslednej vety dátum v KV bude 10.10.18? Ďakujem.