maped
24.10.18,08:58
Prosím o poradenie postupu vo vyplnení oznámenia, prostredníctvom tlačiva "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na dph" chcem odoslať oznámenie o založenom novom bankovom účte PO. Ešte pôvodný účet bude trvať cca 1,5 mesiaca.

Vyplním v hlavičke PO, oznámenie zmeny týkajúcej sa registrácie a dátum ku ktorému nasl. zmena ? Resp. ako postupujem? Potom v časti VIII-dám založenie účtu IBAN a to je všetko?
Prílohu zriadenie účtu neprikladám?
Zrušenie potom prvého účtu oznámime novým tlačivom?
Ďakujem veľmi pekne!
avalik
24.10.18,11:02
teraz oznámiš druhý účet, o mesiac oznámiš zrušenie prvého účtu, prílohy neprikladáš - neprikladala si ani pri oznámení prvého, či?

kuk daňový poriadok § 67
maped
24.10.18,11:21
Ďakujem pekne. Do tlačiva "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na dph" vypíšem dátum založenia účtu, nie dátum odkedy prvý raz začne robiť využívanie účtu? Lebo konateľ mi napísal účet vznikol na základe zmluvy na sro 16.10. ale využívať ho budeme od 1.11.
Do tlačivka vypíšem iba oznámenie zmeny a dátum ku ktorému zmena nastala teda 16.10. a potom odd. VIII. číslo účtu? Ďalej už nič iné nevypisujem ani meno konateľa a pod. resp. ešte niečo treba vyplniť?
Ďakujem ešte raz za pomoc!
maped
24.10.18,11:49
dopĺňam k otázke: časť VII. osoba oprávnená konať či vypisujem? Ďakujem!
avalik
24.10.18,16:45
Kristina27
25.10.18,08:10
Teraz som to robila: x pri oznámenie zmeny týkajúcej sa identifikačných údajov, dátum, ku ktorému nastala zmena (dátum založenia účtu), pri I. nič, pri II. nič, III. obchodné meno, právna forma, IČO, IV. adresa, číslo tel. a e-mail, V. nič, VI. nič, VII. meno a priezvisko a rodné číslo, VIII. IBAN a x pri založenie účtu, IX. nič, X. nič, dátum a vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné ........., XI. a XII. nič, bez prílohy, zrušenie účtu potom tak isto o pár mesiacov,
maped
25.10.18,10:32
Ďakujem ale VII. som nechala prázdne-nič, pri sro tam nemám čo vyplňovať :-)
kapadelta
25.10.18,12:53
Daňový poriadok (§ 67 zákona č.563/2009 Z.z.) ani zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 49a) neukladá povinnosť pre daňový subjekt splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo ministerstvo.
Daňový úrad preto akceptuje splnenie oznamovacej povinnosti podané aj iným preukazným spôsobom, aj keď nebolo podané na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ .
Jedine žiadosť o registráciu musí byť vždy podaná na tlačive podľa predpísaného vzoru.