dasasopi
24.10.18,19:14
Pekný deň,Slovenská s.r.o. platca DPH prijala službu (stavebné práce na nehnuteľnosti v SR) od Poľského neplatcu DPH. Faktúra na 1500 eur. Mám to samozdaniť? Do ktorých riadkov DPH to uviesť? V ktorých oddieloch KV DPH to budem uvádzať?
zk24
24.10.18,21:03
ak je dodavatel neplatitel dph, prečo s polskou dph?
mondes
24.10.18,22:08
Aha, jasné, idem opraviť.
dasasopi
25.10.18,07:55
toto som sa niekde dočítala, tak preto sa pýtam:
Otázka:

Dodávateľ z Českej republiky - neplatca DPH - nám fakturoval prezentáciu a diskusiu na odbornú tému, ktorú vykonal v sídle našej firmy (Bratislava). Faktúra bola vystavená bez DPH. Ako máme postupovať z pohľadu DPH ? Má byť faktúra podkladom k samozdaneniu?

Odpoveď:

Medzi činnosti, ktoré zahraničná osoba môže vykonávať v tuzemsku bez povinnosti registrácie patrí napr. aj dodanie služby, pokiaľ je daňová povinnosť prenesená na prijímateľa podľa §69 ods.3 zákona o DPH (t.j. ide o prijaté služby, ktorých miesto dodania sa určí podľa §15 ods.1 zákona o DPH).

Na základe vyššie uvedeného máte povinnosť obstaranú službu zdaniť daňou DPH v tuzemsku. Základom pre výpočet dane z pridanej hodnoty bude fakturovaná cena služieb.
Jarka 1
25.10.18,08:39
Nie som si istá správnosťou odpovede od mondes.

https://podpora.financnasprava.sk/183678-slu%C5%BEby-vz%C5%A5ahuj%C3%BAce-sa-k-nehnute%C4%BEnosti---miesto-dodania

KTO V TUZEMSKU PLATÍ DAŇ
• Tuzemský platiteľ ako dodávateľ služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti
• Tuzemský podnikateľ ako odberateľ služby vzťahujúcej sa k nehnuteľnosti od zahraničného podnikateľa, ktorý nie je v tuzemsku usadený (nemá tu sídlo, stálu prevádzkareň alebo bydlisko)
• Zahraničný dodávateľ, ak dodá službu spojenú s nehnuteľnosťou na území SR, pričom má v tuzemsku stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej bola služba dodaná

Prosím, opravte ma ak sa mýlim.
mondes
25.10.18,17:12
No, študujem tú prijatú službu z eu od neplátcu DPH a priznávam, že moja odpoveď zrejme nie je správna. Mažem ju, aby nikoho nemýlila.
Viď § 19 ods. 2 a následne § 69 ods. 2:

Zo zákona o DPH:
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby


(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

ďalej:
§ 69
Osoby povinné platiť daň
správcovi dane

(2) Zdaniteľná osoba,ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.
jakubzemko
25.10.18,17:34
V daňovom priznaní v riadku 9 a 10. V kontrolnom výkaze v časti B1
dasasopi
18.01.19,21:25
Takže platím tú DPH ja? môžem si nárokovať aj odpočet?
dasasopi
18.01.19,21:51
Mám nárok aj na odpočet? R.21
jakubzemko
19.01.19,12:33
áno