monika474
09.11.18,06:12
Česká spoločnosť registrovaná pre daň na Slovensku (SK 4120..) nám (platiteľ dph) fakturuje servis vertikálnej záhrady na predajni v nákupnom centre v BA. Ktorý spôsob fakturácie je správny?
- česká spoločnosť fakturuje s 20%-nou slovenskou DPH alebo
- česká spoločnosť postupuje podľa §69 ods. 2 a vystaví faktúru s prenosom daňovej povinnosti.
jakubzemko
16.11.18,20:18
Česká spoločnosť registrovaná podľa § 5 uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby § 69 (2)

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba”), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5...

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.