jarkel
12.11.18,10:36
Kúpil som výrobnú prevádzku .Jedná sa o pozemok ktorý pozostáva zo zastavanej plochy a dvora je oplotený.Budova bola skolaudovaná a má svoje popisné číslo.Pozostáva z výrobných priestorov, sociálneho zariadenia ,kotolne, kancelárie.Súčastou je aj samostatná kuchyňa, izba, WC a kúpelňa.Dá sa tato časť zmeniť na bytový priestor ?Čo je k tomu potrebné?Ďakujem!!!
misoft
12.11.18,10:41
Mária27
12.11.18,13:29
Pozri stavebný zákon
§ 85 Zmena v užívaní stavby
(1)
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.
(2)
Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.
(3)
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101