travelza01
01.12.18,20:03
Sused ktorý má pozemok vedľa mňa sa potrebuje napojiť na kanalizáciu v ceste pričom jeho rúra musí ísť cez môj pozemok aby bol spád. Predbežne sme sa dohodli že mu dovolím kopať po hranici môjho pozemku. Bude sa kanalizácia pokladať za bremeno na mojom pozemku? Môžem mať do budúcna problémy napríklad pri predaji môjho pozemku alebo vybavovaní povolenia na stavbu? Mám si radšej dať oddeliť časť pozemku kadiaľ pôjde rúra aby vznikli dva pozemky a bremeno bolo iba na tom malom? Aký široký by mal byť ten oddelený pozemok?
Ďakujem za všetky odpovede
Mária27
01.12.18,19:55
Pozri zákon o vodách, najmä § 26

(8) Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety možno určiť pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu,37a) ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej umiestnenia a na základe písomnej dohody s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.
(9) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa odsekov 7 a 8 patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu.37) V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20181101
chandler
03.12.18,08:01
vecne bremeno sa na takto veci pokial viem nerobi. delit pozemok urcite netreba. jediny problem je ze nemozes stavat na tom mieste kde ide kanalizacia a kedze je to nahranici pozemku tak by si nemohol ani keby tam nebola.
vicktor
03.12.18,10:10
Neda sa to riesit cerpadlom?