skitn
20.01.19,17:09
Od 1.1.2019 je v platovej tabuľke pre ped. zamestnacov namiesto 32 rokov praxe 40 rokov praxe. AKo vypočítam príplatok za triednictvo. Z najvyššieho stupňa (započítaná prax)? ako pred tým? Ďakujem
anika
22.01.19,16:18
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon
špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený,
zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo
viacerých triedach.
anika
22.01.19,16:57
pokiaľ viem tento § 13b sa nemenil
olio
26.01.19,09:26
Dobrý deň, pripájam tabuľku a pripomínam, že započítaná (ani pedagogická) prax nemá nič spoločné s výškou príplatku!! Príplatok sa počíta zo "základnej" tarify platovej triedy, do ktorej je učiteľ zaradený a jeho výška sa nemení ani pri skrátenom úväzku.
Anežob
26.01.19,17:06
Ktorý paragraf hovorí o tom, že príplatok za triednictvo pri kratšom úväzku sa neznižuje. A pri kreditných prîplatkoch je to rovnako?
olio
26.01.19,18:14
Zákon 553/2003 Z.z. a § 27 ods.

(1) Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b ods.1.

Ostatných príplatkov sa to netýka.
Anežob
27.01.19,02:46
Ďakujem.