Majkah30
22.02.19,20:45
FO pracujúca v Nemecku, na nemeckú živnosť, príjmy len z Nemecka. je povinná mať elektronickú komunikáciu s DÚ?
zanetth
22.02.19,21:23
Ak ide o zahraničnú živnosť tzn. nebolo pridelené slovenské DIČ tak elektronická komunikácia nie je povinná. Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.07.2018 je povinná ak:

1 - je fyzická osoba podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka t.z.:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného

2 - je osobou registrovanou pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zahŕňa povinnosť registrácie na základe podnikania na Slovensku resp. povinnosť platenia dane na Slovensku a pod. (musí mať pridelene DIČ)
Ak aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.

Ak teda nemáte živnosť v SR, tak sa na Vás elektronická komunikácia od 01.07.2018 nevzťahuje a daňové priznanie môžete podávať naďalej v papierovej forme.
Majkah30
22.02.19,21:32
Srdečná vďaka za pomoc :)