habdula
06.03.19,09:33
SVB prerába balkóny, pri čom vzniká železný odpad. So spoločnosťou na to určenou dohodli likvidáciu tohto odpadu. Železný odpad spoločnosť prevzala a požaduje vystavenie faktúry za dodanie železného odpadu na likvidáciu, inak nevyplatí peniaze za železo. SVB má s danou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu, no táto im nepostačuje na vyplatenie prostriedkov. SVB nebolo založené na podnikanie. Môže vôbec takúto faktúru spoločenstvo vystaviť? Ďakujem
sito
06.03.19,10:05
Hmm? Železa je vôkol , až, až. Recyklacia? Vojna - kojná, myšky, - mníšky.

A koľko TON toho železa bolo? :D:D:D
habdula
06.03.19,10:15
nepíšu mernú jednotku, ale hmotnosť 1560 predpokladám kíl - suma 202,80 €
Onko
06.03.19,13:32
Faktúru vystaviť môže, nejde o podnikanie, ide o predaj majetku.
habdula
06.03.19,15:48
Ďakujem, trochu sa tu však potom strácam. Ak ide o predaj majetku, ako postupujem účtovne - JÚ. Na fin. správe som sa dočítala nasledovné:
"Predaj hmotného majetku

Príjem z predaja majetku je u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie predmetom dane (§ 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Treba však rozlišovať, či sa jedná o predaj odpísaného alebo neodpísaného majetku, resp. o predaj neodpisovaného majetku. Takýto daňovník musí predovšetkým postupovať pri účtovaní predaja majetku v súlade s postupmi účtovania a účtovou osnovou stanovenou osobitne pre takéto účtovné jednotky. Z pohľadu zákona o dani z príjmov ak sa jedná o predaj neodpísaného majetku, výnos z predaja je zdaniteľným príjmom, pričom daňovým výdavkom je zostatková cena predávaného majetku, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s predajom (napr. poplatky, sprostredkovateľská provízia). Daňovým výdavkom pri predaji neodpisovaného majetku (napr. pozemkov) je vstupná cena predávaného majetku. Pri predaji hmotného majetku môžu títo daňovníci vstupnú alebo zostatkovú cenu predávaného majetku zahrnúť do výdavkov len do výšky príjmu z predaja (§17 ods. 16 zákona o dani z príjmov)."
Onko
06.03.19,20:09
Keď neviem, o čo presne ide, ťažko sa presne vyjadriť. Ak ten predaný železný odpad je vlastne staré balkónové zábradlie, tak predpokladám, že to zábradlie sa neodpisovalo, teda v zmysle vyššie uvedeného by mal byť daňový výdavok vo výške príjmu, keďže obstarávacia hodnota zábradlí bola určite vyššia, než je teraz príjem za železo, treba zaúčtovať jednorazový odpis vo výške toho príjmu.
habdula
06.03.19,20:27
Veľmi pekne ďakujem :).Pôvodne som to považovala za príjem fondu opráv vzhľadom na to, že odpad - zábradlie sa odstraňuje z dôvodu opravy/údržby a mení sa za nové. Podľa zákona o SVB ale takýto príjem nie je v zákone definovaný ako príjem do FOaÚ. Čo ma máta je ale to, že nejde o majetok spoločenstva ale majetok vlastníkov - zmena zákona v tomto bode v novembri 2018 neprešla. Podľa zákona o dani z príjmov mi to vychádza ako príjem podľa § 8 ods. 1 o).
Ak by šlo o neodpisovaný majetok, ktorý sa vlastne predáva, i keď ide o likvidáciu kovového odpadu (čo sa dokladuje aj životnému prostrediu), tak zaúčtujem príjem (zdaniteľný) a zároveň jednorazový odpis vo výške príjmu (ovplyvňujúci základ dane) a sa mi to vlastne vyrovná? Pýtam sa ako hlúpa, ale skutočne mi to nie jasné.
mackoivan
08.03.19,07:17
Pre dvesto eur sa neoplatí naťahovať sa
Firma to má ako tringelt .. však aj s likvidáciou mala náklady
Idiotka
09.03.19,15:03
SVB spravidla nie je platiteľom DPH, nevystavuje preto daňový doklad/faktúru. Používa doklady, ktoré majú zmysel pre SVB. Svojho času som sa pýtala FS, lebo aj jeden z vlastníkov pýtal faktúru.
habdula
13.03.19,09:12
Ďakujem moc, len neviem, ako sa s nimi dohádam :( FR SR už týždeň neodpovedá.
mackoivan
26.03.19,13:13
Zábradlia patria do spoločných zariadení domu, sú spoločným vlastníctvom. O tom ako sa s nimi naloží, nerozhodujú jednotliví vlastníci bytov, ale SVB.