LilyRe
06.03.19,12:42
K 31.12.2017 bola vytvorená OP k vlastnej pohľadávke bez príslušenstva podľa § 20 ods 14 ZDP - po splatnosti viac ako 360 dní, vo výške 20 % z menovitej hodnoty pohľadávky.
31.1.2018 bol v obchodnom vestníku vyhlásený na nášho dlžníka konkurz.
Mohla by som dotvoriť OP do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky k 31.12.2018 v zmysle § 20 ods. 10 ZDP ?
Ďakujem pekne

Volala som na Daňové centrum a dostala som odpoveď, že k 31.12.2018 môžem dotvoriť OP do výšky 100 % , teda v roku 2018 vytvorím OP vo výške 80 % z prihlásenej pohľadávky a OP bude daňovo uznateľná. Pohľadávka bola prihlásená v termíne ako nezabezpečená pohľadávka u správcu konkur.podstaty . Možno to niekomu pomôže .