neji
12.03.19,08:00
Máme pripočítateľné položky k daňovému priznaniu PO, umorujeme si straty z rokov 2014-2017, čiže konečný základ dane je 0. Vyplnené daňové priznanie mám, avšak mám otázku o zaúčtovaní hospodárskeho výsledku. Suma na účte 431 je iná ako základ dane po pripočítaní pripočítateľných položiek, čiže aj hodnota umorených strát nie je rovná sume na účte 431. Ked z účtu strát minulých rokov odúčtujem sumu z 431, zostatok na tomto účte mi nebude sedieť so zostatkom "zostávajúcej časti na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach" daňového priznania. Čo s týmto rozdielom - účtovne. Aby sedela hodnota strát na účte v účtovníctve a v daňovom priznaní tab.D, riadok 3.
Žabinka
12.03.19,08:25
to sedieť nemôže, keďže v účtovníctve sa účtuje o strate účtovnej (trieda 6 - trieda 5 - daň), a v daňovom priznaní je strata daňová, čiže r.100 +PP -OdP (r.400)..
účtovná strata po prevode roku prechádza na 431 a o nej rozhoduje VZ..
daňová strata sa umoruje v nasledujúcich účtovných obdobiach (postupne 1/4) ale najviac do výšky ZD z r.400 konkrétneho DP..