speedy_vw
21.03.19,12:41
Novovzniknutej s.r.o. založenej 30.1.2018 vznikla na základe podaného daňového priznania za rok 2018 daňová povinnosť cca 2960€ - teda prevyšujúca 2500€, čo je hranica na platenie štvrťročných preddavkov. Má táto s.r.o. povinnosť odvádzať štvrťročné preddavky????
podľa skutočnosti presiahnutia sumy vypočítanej dane 2500 € som bol presvedčený že preddavky platiť bude, ale našiel som na stránke fin. správy toto.....

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň právnickej osoby rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov, preddavky na daň neplatí:

-daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov nepresiahla 2 500 eura [§ 42 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov],
-daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 zákona o dani z príjmov [§ 42 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov],
-daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol (§42 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
-daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie [§ 42 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov].
Žabinka
21.03.19,14:13
https://podpora.financnasprava.sk/539569-Kto-neplat%C3%AD-preddavky-na-da%C5%88
otázka č,5.. pre lepšie pochopenie si posuň roky na aktuálne..
speedy_vw
21.03.19,17:00
no škoda, takže predsa preddavky platiť bude :(
ďakujem za odpoveď

Otázka č. 5 – Novovzniknutý daňovník a preddavky za vykázanú daň v prvom zdaňovacom období.
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vznikla 15.7.2017. Povinnosť prvýkrát podať DP za zdaňovacie obdobie od dátumu vzniku do konca kalendárneho roka (od 15.7.2017 do 31. 12. 2017), jej vznikla v lehote do 31.3. 2018 (posunutá lehota do 3.4.2018). Ako má povinnosť platiť preddavky na daň a dokedy má povinnosť uhradiť prípadný preddavok za I. štvrťrok, resp. za mesiace január, február a marec 2018 ?
Odpoveď
V roku vzniku (2017) nemala spoločnosť povinnosť platiť preddavky na daň a rovnako nemala povinnosť platiť preddavky na daň ani do lehoty na podanie DP za rok 2017, teda do 31.3. 2018 (posunutá lehota do 3.4.2018). Podaním DP za rok 2017 vykáže daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov vo výške 3 800 €. Spoločnosti vzniká povinnosť v r. 2018 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 950 eur (3 800/4). Preddavok za I. štvrťrok 2018 je splatný v lehote na podanie DP, teda do 31.3.2017 (posunutá lehota do 3.4.2018) spolu s výslednou daňovou povinnosťou za rok 2017. Preddavky za ostatné štvrťroky sú splatné vždy do konca kalendárneho štvrťroka.