vera15
30.03.19,09:19
SZČO neplatca DPH mi doniesol faktury za cely rok 12 ks z toho 9 je vystavených na CZ firmu ? mám podať registraciu na paragraf 7a a podat dodatočne suhrnné výkazy - stavebné práce boli v CZ na nehnutelnosti.
Mila123
30.03.19,09:50
máte to zmeškané....


(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.
vera15
30.03.19,13:55
dobrý deň, on je ochotný sa zaregistrovať teraz a doplatit pokutu len či to budu pozerať že od kedy mal povinnost? len ma este mätie metodicky pokyn na financnej sprave :

Ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (IČŠ) alebo v treťom štáte, miestom dodania je IČŠ alebo tretí štát, t.j. v takom prípade služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti sa nezdaňujú tuzemskou DPH. Odporúčame dodávateľovi služby, aby sa informoval na legislatívu platnú v členskom štáte, resp. v treťom štáte, kde je miesto dodania služby za účelom splnenia si daňových a registračných povinností, prípadne na možnosť prenosu daňovej povinnosti.

Ak sa určí miesto dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť v inom členskom štáte, daná služba sa neuvádza v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze ani v súhrnnom výkaze.
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-sluzieb#SluzbyDodaneClenskyStat
JankaO
30.03.19,15:29
Práce na nehnuteľnosti v inom ČŠ EÚ sú § 16 a na ten sa registrácia v SR podľa § 7a nevzťahuje!
vera15
30.03.19,15:33
takže súhrnný výkaz netreba podávať?
JankaO
30.03.19,15:34
nie
vera15
30.03.19,15:38
Ďakujem pekne.. lebo celý rok fakturoval a keĎ som to uvidela hneď som zbledla že čo s tým mám robiť. a začala som pátrať.. len som šla od paragrafu po paragraf.. . ďakujem ešte raz