accomody
06.04.19,10:01
Účtovná jednotka v roku 2019 odpredala časť nedoodpisovaného majetku.
Vstupná cena (obstarávacia v roku 01/2017) bola vo výške 400000. Účtovný odpis aj daňový odpis mala účtovná jednotka v roku 2017 vo výške 10000, v roku 2018 vo výške 10000eur. V marci 2019 došlo ku likvidácii časti budovy predajom v percentuálnom vyjadrení 25%, teda vyradenie nehnuteľnosti 081/021 je vo výške 100000eur. Podľa §36 ods. 3 výška oprávok likvidovanej časti je vo výške 5% z vyradenej časti 100000eur vo výške 5000eur.
1. Otázka: Aký zákon určuje výšku účtovného odpisu pri čiastočnej likvidácii?
2. Otázka: Bude účtovný odpis za 1-2 mesiac iný a za 3-12mesiac iný?
3. Otázka: Aký zákon určuje výšku daňového odpisu pri čiastočnej likvidácii?
4. Otázka: Bude sa daňový odpis počítať zvlášť do druhého mesiaca a zvlášť do 12mesiaca? Alebo daňový odpis sa v tomto prípade riadi §28 ods. 3 ZOU (podľa zostaveného odpisového plánu bez vplyvu predanej časti) a bude vo výške 1/40 zo sumy 400000 a rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom sa na konci roka uvedie v pripočitateľých/odpočitateľných položkách?
5. Otázka: Výška vstupnej (zostatkovej) ceny pre účely výpočtu odpisov bude 400000-100000-15000 čast oprávok a je teda potrebné uvažovať súčasne aj o §25 ods.3 a §25 ods.7 zákona o dani z príjmov ?