sisika99
08.04.19,16:25
Ako občianske združenie máme osadiť cykloturistické značky na nami navrhnutej trase. Máme súhlasy vlastníkov nehnuteľností, na ktorých budú osadené značky. Máme ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu ? Ako postupovať?
Podľa nás sa nejedná sa o reklamnú stavbu, značka je v zmysle STN na žltom stĺpiku ani o stavbu ktorá plní doplnkovú funkciu.

Ohlasovacia povinnosť voči stavebnému úradu vyplýva z § 55 ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého ohlásenie stavebnému úradu postačí v nasledujúcich prípadoch:
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (kumulatívne podmienky);
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (kumulatívne podmienky);
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (kumulatívne podmienky);
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie (alternatívna podmienka) a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby (kumulatívne podmienky),
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m (kumulatívne podmienky),
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby (kumulatívne podmienky),
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (kumulatívne podmienky).
misoft
08.04.19,19:28
Len oznamovacia povinnosť. Operujte zákonom 91/2010
sisika99
01.07.19,13:25
Viete poradiť aj konkrétnejšie k tomuto zákonu?